ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΣΤΟ ΕΒΕΑ 1997


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ

6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

7. ΣΥΜΦΩΝΙΑ FRANCHISE (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ)

8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην προσπάθεια του να διευκολύνει τα μέλη του κατήρτισε σχέδια συμβάσεων για το εξωτερικό εμπόριο που αποσκοπούν στην νομική κατοχύρωση των συμβαλλομένων και γενικότερα στην διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων και τη σύνταξη των τελικών κειμένων των συμβάσεων.
Είναι προφανές ότι στις συμβάσεις αυτές περιέχονται όροι που είναι τυποποιημένοι στα συγκεκριμένα είδη συμβάσεων, πλην όμως οι συμβαλλόμενοι ανάλογα με τις ανάγκες τους και το είδος της συνεργασίας τους μπορούν κατά περίπτωση να προσθέτουν, να αφαιρούν ή να τροποποιούν όρους της σύμβασης.
Υπάρχει όμως ο κίνδυνος οι πρόσθετοι ή τροποποιημένοι όροι των συμβάσεων να προσκρούουν μεταξύ άλλων στις διατάξεις "περί αθεμίτου ανταγωνισμού" ν. 146/1914 και στις διατάξεις "περί προστασίας του ανταγωνισμού" είτε εθνικές ν. 703/1977 είτε κοινοτικές άρθρα 85 & 86 της Συνθήκης της ΕΟΚ.
Η νομοθεσία για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού αποβλέπει στη ομαλή λειτουργία της αγοράς και καλύπτει το κενό που αφήνει η βαθμιαία κατάργηση του αγορονομικού ελέγχου των τιμών. Η υποκατάσταση αυτή αποτελεί τον πυρήνα του θεσμικού εκσυγχρονισμού της αγοράς.
Απαγορεύονται γενικά στις εμπορικές συναλλαγές οι πράξεις που γίνονται με σκοπό τον ανταγωνισμό και είναι αντίθετες με τα χρηστά ήθη κατ' άρθρον 1 ν. 146/1914.
Οι συμβάσεις δεν θα πρέπει να εμπεριέχουν συμφωνίες που δημιουργούν περιορισμούς στον ανταγωνισμό και να κατατείνουν στην παρακώλυση τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού.
Επίσης απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης στην αγορά.
Οι συμφωνίες αυτές απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 2 του ν. 703/1977, εκτός αν εξαιρεθούν ρητώς της εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.
Πέραν της ακυρότητας τα αρμόδια όργανα μπορούν να επιβάλλουν και πρόστιμα, μη αποκλειομένων και των ποινικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων εκπροσώπων των επιχειρήσεων κατ' άρθρον 12 και 29 του ν. 703/1977.
Η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία βαίνουν παράλληλα, εφόσον βεβαίως επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Εάν ο κύκλος των εργασιών είναι περιορισμένος και δεν υπάρχει επίδραση στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, εφαρμόζονται μόνο οι εθνικές διατάξεις του ν. 703/1977. Αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).
Προκειμένου να υπάρχει εξαίρεση της εφαρμογής του γενικού απαγορευτικού κανόνα άρθρα 85 & 86 ΕΟΚ και 1, 2 ν. 703/1977 θα πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά:
1. Η συμφωνία να συμβάλλει στην βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής ή στην οικονομική πρόοδο.
2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει για παράδειγμα με τη μορφή χαμηλότερων τιμών ή της βελτιώσεως της ποιότητας των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
3. Ο ανταγωνισμός να περιορίζεται μόνο μέχρι του σημείου που αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του πιο πάνω οφέλους.
4. Ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να καταργηθεί σε σημαντικό τμήμα των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
Όταν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις η Επιτροπή του Ανταγωνισμού μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή από τον απαγορευτικό κανόνα είτε σε ατομική βάση είτε κατά κατηγορίες συμφωνιών.
Στην πρώτη περίπτωση τα μέρη της συμφωνίας πρέπει να κοινοποιήσουν κανονικά το ακριβές περιεχόμενο της στην Επιτροπή της Ε.Ε για συμφωνίες ευρωπαϊκής κλίμακος, είτε στην Επιτροπή της προστασίας του Ανταγωνισμού στο Υπουργείο Εμπορίου για τις συμφωνίες εθνικής κλίμακος.
Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/1977 πιστοποιεί εντός διμήνου από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων.
Μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν υπόκεινται στις συνέπειες και κυρώσεις του νόμου.

2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

Στις σύγχρονες συμβάσεις διακρίνουμε 2 είδη συμφωνιών. Τις κάθετες και τις οριζόντιες συμφωνίες.
Οριζόντιες είναι οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων του ιδίου επιπέδου, συνήθως μεταξύ ανταγωνιστών.
Κάθετες είναι οι συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη τον οποίο αυτός προμηθεύει. Οι κάθετες συμφωνίες συχνά περιέχουν (α)είτε έναν περιορισμό τον οποίο έχει αποδεχθεί ο προμηθευτής, δηλ. να μην προμηθεύει αγαθά σε οποιονδήποτε εκτός από τον πελάτη, για παράδειγμα τον διανομέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή,
(β)είτε ένα περιορισμό αποδεκτό από τον πελάτη να μην προμηθεύεται αγαθά από κανέναν άλλο εκτός από τον προμηθευτή,
(γ)είτε περιορισμούς στην ελευθερία του πελάτη ως προς τη τιμή του μεταπωληθέντος αγαθού, ως προς τον τόπο, ή ως προς το πρόσωπο στο οποίο θα μεταπωληθεί το αγαθό.
Τα συγκεκριμένα σχέδια συμβάσεων εξωτερικού εμπορίου που έχει καταρτίσει το ΕΒΕΑ αφορούν σε κάθετες συμφωνίες .
Αναφέρονται κατωτέρω οι συνηθέστεροι όροι που συναντώνται κατά είδος συμφωνίας και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής του Ανταγωνισμού του Υπουργείου Εμπορίου και της Επιτροπής της Ε.Ε. ως και τα σχετικά νομοθετήματα.

3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑΣ
Σχετική Νομοθεσία: ΟΔΗΓΙΑ 86/653/ΕΟΚ &
ΠΔ 219/91 ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΔΗΓΙΑ


Σύμφωνα με την από 24-12-1962 αναφορά της Επιτροπής της Ε.Ε. δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπίας το άρθρο 85 παρ. 1 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση που ο εμπορικός αντιπρόσωπος δεν ενεργεί για λογαριασμό του δηλαδή όταν ο αντιπρόσωπος φέρει τον οικονομικό κίνδυνο και έχει αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις δηλ. να διατηρεί σημαντικά αποθέματα προϊόντων να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους πελάτες και γενικά να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες των πωλήσεων και τις τιμές. Αν υπάρχει ταύτιση της ιδιότητας αντιπροσώπου και μεταπωλητή ταυτόχρονα εφαρμόζεται το άρθρο 85 της Συνθήκης.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπόθεση SUGAR & PITTSBURG CORNING όπου εάν υπάρχει διφυής υπόσταση του εμπορικού αντιπροσώπου εφαρμόζεται το άρθρο 85 της Συνθήκης της ΕΟΚ.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με δύο αποφάσεις της SIKKENS I 19/84 & SIKKENS II 38/86 έκρινε την περίπτωση της εταιρίας SIKKENS BV που ανήκει στο συγκρότημα AKZO και ασχολείται με την παραγωγή χρωμάτων βαφής αυτοκινήτων, ενώ αρχικά απέρριψε τις σχετικές καταγγελίες για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 με τη δεύτερη απόφαση έκρινε ότι υπάρχει σχετική παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977. Συγκεκριμένα ο όρος που έθετε η ως άνω εταιρία με το να εξαρτά την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της από την απαγόρευση παράλληλης πώλησης άλλων ομοειδών προϊόντων στους πελάτες της στους οποίους σε αντάλλαγμα χορηγούσε εκπτώσεις πίστεως, κρίθηκε ότι συνιστούσε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της και δυσμενή διάκριση σε βάρος των αντιπροσώπων - εισαγωγέων της οι οποίοι τίθενται σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση έναντι των άλλων στην αγορά.
Στην ως άνω υπόθεση κρίθηκε και το ζήτημα της εξωεδαφικής εφαρμογής του ν. 703/1977.
Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο η υποχρέωση μη ανταγωνισμού μπορεί να επιβληθεί στον Αντιπρόσωπο μόνο κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή μπορεί να επεκταθεί και ένα χρόνο μετά τη λύση αυτής.
Τα μέρη μπορούν βέβαια να ορίσουν μικρότερο χρόνο.
4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1983/83 ΚΑΙ 1984/83
Ο Κανονισμός 1983/83 αντικατέστησε τον κανονισμό 67/67 και καθορίζει τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 85 της συνθήκης των συμφωνιών αποκλειστικής διανομής. Το χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του κανονισμού 1983/83 είναι ότι ο διανομέας έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ο προμηθευτής συμφωνεί να μην προμηθεύει άλλους μεταπωλητές στην περιοχή αυτή. Αντίθετα ο κανονισμός 1984/83 εφαρμόζεται στις συμφωνίες που θέτουν υποχρεώσεις αποκλειστικής προμήθειας χωρίς τον προσδιορισμό γεωγραφικών περιοχών και χωρίς την αντίστοιχη υποχρέωση του προμηθευτή να μην πωλεί σε άλλους διανομείς.
Οποιαδήποτε ρήτρα ορίζει ότι ο Διανομέας θα πρέπει να πάρει την εξουσιοδότηση της επιχείρησης προκειμένου να προβεί στον ορισμό υποδιανομέων και αντιπροσώπων θα έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό ΕΟΚ/1983/83, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκης της ΕΟΚ στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, γιατί με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ελευθερία του διανομέα να οργανώσει όπως αυτός θέλει το δίκτυο των πωλήσεων του.
Τα αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχονται από την επιχείρηση στον Διανομέα πρέπει να καλύπτουν όλη την περιοχή και όλους τους πελάτες αυτής. Τυχόν περιορισμοί ως προς τους πελάτες που μπορεί να αναλάβει ο Διανομέας θα ήταν αντίθετοι με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού.
Ρήτρα σύμφωνη με τον Κανονισμό ΕΟΚ 1983/83 είναι εκείνη που ορίζει ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κάθε ανανεουμένης περιόδου, ο Διανομέας δεν θα προωθεί ούτε θα διαφημίζει τα προϊόντα
Συνηθέστερες ρήτρες στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής είναι οι εξής:

Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπόθεση GRUNDIG COSTEN κατά της Επιτροπής όπου ο αντιπρόσωπος της GRUNDIG στη Γαλλία επιχείρησε την απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών και εξαγωγών με βάση εμπορικό σήμα που του είχε χορηγήσει η GRUNDIG.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η πρακτική αυτή προσκρούει στο άρθρο 85 παρ. 1 της Συνθήκης
Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Στην υπόθεση DISTILLERS όπου ο παραγωγός χορηγούσε ειδικές εκπτώσεις για την εσωτερική αγορά προκειμένου να αποτραπούν οι εξαγωγές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η πρακτική αυτή προσκρούει στο άρθρο 85 της Συνθήκης της ΕΟΚ.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
Στην υπόθεση PRONUPTIA DE PARIS το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η υποχρέωση του παραγωγού να προμηθεύει αποκλειστικά το Διανομέα εμπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 85 της Συνθήκης της ΕΟΚ.

Δ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩΛΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στην υπόθεση TECHNIQUE MINIERE το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η υποχρέωση του Διανομέα να μην πωλεί ανταγωνιστικά προϊόντα εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 85 της Συνθήκης της ΕΟΚ. Εντούτοις υπό προϋποθέσεις είναι δυνατόν η εν λόγω υποχρέωση να εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Κανονισμού 1983/83.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Υπόθεση Henessy-Henkel (κονιάκ). Υπό προϋποθέσεις κρίθηκε ότι η υποχρέωση του διανομέα να αγοράζει αποκλειστικά από τον προμηθευτή δεν προσκρούει στο άρθρο 85, αλλά επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 1983/83 όταν συνδυάζεται με ανταγωνιστικά προϊόντα.

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στις υποθέσεις DEUTSCHE PHILIPS, HASSELBLAD, CAFETEROS DE COLOMBIA, GROHE κρίθηκε ότι η εν λόγω περιορισμοί προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 85 αλλά είναι δυνατόν να υπάρξει εξαίρεση από την εφαρμογή του ως άνω άρθρου στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται με αντικειμενικά κριτήρια χωρίς διακρίσεις επί τη βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών του μεταπωλητή ή της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του.

Ζ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού του ν. 703/1977 με δύο αποφάσεις της στην υπόθεση GUY LAROCHE 1/79 & 6/80 έκρινε ότι:
Συμφωνίες αποκλειστικής εισαγωγής και διάθεσης προϊόντων σε συνδυασμό με την απαγόρευση εξαγωγών και παραλλήλων εισαγωγών εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και είναι απολύτως άκυρες.
Η συμφωνία επιλεκτικής διανομής αντίκειται στο άρθρο 1 του ν. 703/1977 ειδικότερα όταν παρατηρείται
α) αδυναμία εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής
β) έλλειψη ομοιόμορφου τρόπου επιλογής
γ) δημιουργία ίσων όρων στο εμπόριο για ισοδύναμες παροχές
ε) καθορισμό κατώτατης τιμής πώλησης του προϊόντος.
Στην υπόθεση BLYTHE COLOURS 39/86 η Επιτροπή έκρινε ότι συμφωνία αποκλειστικής διανομής μεταξύ του αλλοδαπού οίκου και ελληνικής επιχείρησης που περιορίζει τη δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών στην Ελλάδα και πωλήσεων (εξαγωγών) εκτός Ελλάδος αντίκειται στο άρθρο 1 του ν. 703/1977 και είναι άκυρη.

5. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ
1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Στην υπόθεση CHRISTIAN DIOR 49/86 έκρινε ότι δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 το σύστημα επιλεκτικής διανομής κατά το οποίο η επιλογή του μεταπωλητή βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια ποιοτικού χαρακτήρα σχετικά με την επαγγελματική του καταλληλότητα του προσωπικού του και των εγκαταστάσεων του.
Ο όρος απαγόρευσης μεταπώλησης σε άλλους εκτός του δικτύου διανομής δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό.
Στην υπόθεση LANCASTER I απόφαση 35/1986 η Επιτροπή έκρινε ότι ένα σύστημα επιλεκτικής διανομής είναι σύμφωνο με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 όταν η επιλογή των πελατών γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ποιοτικού χαρακτήρα και εφόσον τα ως άνω κριτήρια καθορίζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο έναντι όλων των μεταπωλητών και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.
Στην υπόθεση BIOTHERM 37/1986 η Επιτροπή έκρινε ότι όροι απαγόρευσης μεταπώλησης σε άλλους εμπόρους εκτός δικτύου διανομής δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό και δεν αντίκειται στο άρθρο 1 παρ. 1.
Αρνητική πιστοποίηση χορήγησε η Επιτροπή στις υποθέσεις GIANNI VERSACHE 42/86, CACHAREL 48/84, CHRISTIAN DIOR 49/86 SWATCH SA 31/92, PARLUX AE 106/91, αντίθετα δε στην υπόθεση ΥVES SAINT LAURENT 46/86 η Επιτροπή έκρινε ότι αντίκειται στο άρθρο 1 παρ. 1 οι όροι που επιβάλλουν στον μεταπωλητή να δίνει μια αρχική παραγγελία για όλα τα προϊόντα της εταιρία, να διαθέτει πάντοτε αποθέματα και να επιτυγχάνει ένα ετήσιο στόχο πωλήσεων καθοριζόμενο από την εταιρία.

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ)
Στις υποθέσεις DUPONT DE NEMOUR , DEUTSCHE PHILIPS, και VEB/SHELL κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η τήρηση των τιμών μεταπώλησης σύμφωνα με τον κανονισμό 1983/83. Αντίθετα η γνωστοποίηση ενδεικτικών τιμών δεν αντίκειται στο άρθρο 85 υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση του μεταπωλητή να τηρεί τις τιμές αυτές.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
1). ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
2). ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στην υπόθεση LANCASTER Ι 35/1986 που αναφέρθηκε ανωτέρω η Επιτροπή έκρινε ότι εμπίπτει στο άρθρο 1 παρ. 1 ο όρος που υποχρεώνει τους μεταπωλητές να διατηρούν ένα αρκετά υψηλό ποσοστό αποθέματος προϊόντων (2/3 των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων).
Το αυτό έκρινε επίσης στην υπόθεση PACO RABANNE & CLARINS 36/1986 όπου το ποσοστό αποθεμάτων ήταν επίσης 2/3 των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων.
Η. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SERVICE) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ (GUARANTEE)

Ι. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Στην υπόθεση TASTY FOODS 28/1985 η Επιτροπή έκρινε ότι συμφωνίες αποκλειστικής διάθεσης της επιχείρησης με ορισμένους πελάτες της τα μικρά σούπερ μάρκετς και παροχή εκπτώσεων πίστης που δίδονται σε αντάλλαγμα της αποκλειστικότητας, συνιστούν δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των πελατών που δε δεσμεύονται με αποκλειστικότητα, οι οποίοι τίθενται σε μειονεκτική θέση και κατόπιν τούτου είναι καταχρηστικές.
Τα αυτά έκρινε η Επιτροπή και στην υπόθεση ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 30/1945 σχετικά με τις συμφωνίες αποκλειστικές διάθεσης σε πρατηριούχους και την παροχή μεγαλυτέρων εκπτώσεων.

Κ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ)

Λ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 123/85 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υπόθεση PLAYTEX - DANSKIN 34/85 η Επιτροπή έκρινε ότι δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός διότι η εν λόγω επιχείρηση έχει μερίδιο αγοράς κάτω του 5% και παρά τις δεσμεύσεις που επιβάλλονται στον διανομέα με τη σύμβαση, διάθεση εμπορευμάτων μόνο στα όρια της συμβατικής περιοχής, απαγόρευση εμπορίας ανταγωνιστικών προϊόντων, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πωλήσεις, διατήρηση υψηλών αποθεμάτων κ.λ.π.
Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
απόφαση Brasserie de Haecht

Δ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
συμφωνία προμηθευτή ηλεκτρονικών παιχνιδιών και κατασκευαστού μπύρας

Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Προμήθεια καυσίμων από έναν προμηθευτή και προμήθεια λιπαντικών από διαφορετικούς προμηθευτές επιτρέπεται.

7. ΣΥΜΦΩΝΙΑ FRANCHISE (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ)
Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΟΡΩΝ
Υπόθεση PRONUPTIA DE PARIS

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Υπόθεση ΤECHNIQUE MINIERE & NUNGESSER

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Δίκαιο Ανταγωνισμού - Λάμπρος Κοτσίρης
2. EEC Anti-Trust Law - Barounos Hall James
3. The Competition Law of the E.E.C. - James P. Cunningham
4.The Export Trade - Schmitthoff- 6th edition, σελ.
5. Common Market Law of Competition -Christopher Bellamy, Graham D. Child- 3rd edition, σελ.
6. Η εφαρμογή του ν. 703/1977 "Περί προστασίας αθέμιτου ανταγωνισμού"-Δημ. Β. Κουτσούκη, Δημ. Ν. Τζουγανάτου- 1979-1986
7. Προστασία του ελεύθερου Ανταγωνισμού (Η Πρακτική της ΕΠΑ) -Ι.Γ.ΣΧΟΙΝΑΣ-1992