Δικηγορικά Νέα

ΝΕΟ: Υ.Α. 125804 ΦΕΚ Β-1072/1-8-2003.Αυξηση της λογω ποσου αρμοδιοτητας των Ειρηνοδικειων και των Μονομελών Πρωτοδικείων. Ισχύει για τα δικόγραφα που κατατίτεθενται από 1-10-2003. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ'Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1Ο του άρθρου 7 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993) "Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων" και β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αύξηση των ποσών:
α) Των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ και των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που προβλέπονται στα εδάφια α'και β'τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 14του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε δώδεκα χιλιάδες (12.000)και τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ αντιστοίχως.

β) Των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ, πουπροβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε δώδεκα χιλιάδες(12.000) ευρώ και των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ευρώ,που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο 2 του άρθρου 14 και στο άρθρο 16 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σεογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ.

γ) Των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ, που προβλέπεται στα άρθρα 466 και 467 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

δ) Των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ, που προβλέπεται στο άρθρο 636 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Και ε) των οκτακοσίων ογδόντα (880j ευρώ, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1047 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις δίκες, τα εισαγωγικά δικόγραφα των οποίων θα κατατίθενται από την 1η Οκτωβρίου 2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2003
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤHN ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ KΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ


NEO : ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Οι αλλαγές στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών θα ισχύσουν από τις αρχές Οκτωβρίου 2002.
Όπως προβλέπει το σχετικό σχέδιο νόμου οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι από 1-1-2003, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν μπροστά τους τουλάχιστον 1 τρίμηνο για να μεταβιβάσουν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα ως πρώτη κατοικία και να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές ελαφρύνσεις που προβλέπει το σχέδιο νόμου πριν αυτές εξουδετερωθούν από τις σημαντικές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στις αρχές του 2003.

Το κόστος του προϋπολογισμού από τις ελαφρύνσεις στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών υπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ ετησίως, μέρος του οποίου θα καλυφθεί από τη φορολογία των ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρείες.

Όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή:

1. Αυξάνεται και για τις περιπτώσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών το αφορολόγητο στα όρια που ισχύει για την αγορά πρώτης κατοικίας δηλαδή στα 65.000 ευρώ για τον άγαμο και 100.000 ευρώ για τον έγγαμο, τα οποία προσαυξάνονται κατά 20.000 ευρώ για καθένα από τα 2 πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για το 3ο και επόμενα του κληρονόμου ή λήπτη της παροχής.
2. Στον επιζώντα σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά του κληρονομούμενου χορηγείται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 5 έτη.
3. Δίνεται η δυνατότητα το αφορολόγητο πρώτης κατοικίας να μπορεί να "χρησιμοποιηθεί" και δεύτερη φορά από τον ίδιο φορολογούμενο υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί ο φόρος μεταβίβασης για την προηγούμενη αγορά.
4. Για τις μεταβιβάσεις (κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή) μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο σε συγγενείς πρώτου βαθμού, ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,6% και σε συγγενείς δεύτερου βαθμού με συντελεστή 1,2%.
5. Για τις μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών, καθώς και για μεταβίβαση ολόκληρων επιχειρήσεων (εκτός ΑΕ) με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή σε συγγενείς πρώτου βαθμού, ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 1,2% και σε συγγενείς δεύτερου βαθμού με 2,4%.
6. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, η μεταβίβαση ακινήτων κατά τη συγχώνευση ανωνύμων κτηματικών εταιρειών, δι' απορροφήσεως από τη μητρική, όταν το 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στη μητρική.
7. Μειώνονται από 4 σε 3 οι κλίμακες φορολογίας κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών και μειώνονται οι συντελεστές στο 20% από 25% ο ανώτερος συντελεστής για την πρώτη κατηγορία, στο 25% από 35% ο ανώτερος συντελεστής στη δεύτερη κατηγορία και στο 40% από 60% στην τρίτη κατηγορία.
8. Από τα περιουσιακά στοιχεία που κληρονομούνται από γονείς λόγω θανάτου κάποιου παιδιού τους δεν υπολογίζεται φόρος κληρονομιάς στα περιουσιακά στοιχεία που είχαν μεταβιβαστεί σε αυτό από τους ίδιους.
9. Διπλασιάζεται ο αριθμός των δόσεων καταβολής του φόρου κληρονομιών από ανηλίκους. αφού, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι από 1-1-2003, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.


Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν μπροστά τους τουλάχιστον 1 τρίμηνο για να μεταβιβάσουν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα ως πρώτη κατοικία και να εκμεταλλευτούν τις σημαντικές ελαφρύνσεις που προβλέπει το σχέδιο νόμου πριν αυτές εξουδετερωθούν από τις σημαντικές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στις αρχές του 2003.

Το κόστος του προϋπολογισμού από τις ελαφρύνσεις στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών υπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ ετησίως, μέρος του οποίου θα καλυφθεί από τη φορολογία των ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρείες.

 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΚΩΝ ΚΠοινΔ»
 ΝΕΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ»
 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»