ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

 Αμερικανικά υποδείγματα »
 Γαλλικά υποδείγματα »
 Ελληνικά Υποδείγματα »
 Προσφυγή στα Ηνωμένα-Έθνη »
 Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο »
 Υποδείγματα Συμβάσεων »
 Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων »