ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


ΑΓΩΓΕΣ
 ΑΓΩΓΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ
 ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
 ΑΓΩΓΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ
 ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ
 ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΗΘΈΝΤΑ
 ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΆ
 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ

ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Π`ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 DOMAIN_NAME ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΣ
 ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΟΔΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΟΣ
 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
 ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
 ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΉΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 AIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
 ΑΙΤΗΣΗ 232ΚΠΟΛΔ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 632 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 938 ΚΠΟΛΔ
 ΑΝΑΚΟΠΗ 954ΠΑΡ 4ΚΠΟΛΔ
 ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
 κατάσχεση εις χείρας τρίτου
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΖΥΓΙΑ

ΚΑΤ΄ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
 ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
 Α_ΦΑΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ
 ΑΡΘΡΟ 1441 ΑΚ_ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
 β φαση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 ΑΚΥΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
 ΠΙΣΤΟΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΔΙΚΑΣΤΗΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠ_ΕΚΟΥΣΙΑ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠ_ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠ_ΜΕΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ _ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ
 ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
 ΑΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΗΡΙΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρίας
 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ

ΕΞΩΔΙΚΑ
 ΕΞΩΔΙΚΟ 1

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
 ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ
 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣIΟ

ΕΦΕΣΕΙΣ
 ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δήλωσης για συζήτηση έφεσης

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
 IΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΟΥ*
 ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ*

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕΛΔΕ
 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΕ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΕ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
 ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 IΔΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ

ΠΟΙΝΙΚΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ_430ΚΠΔ
 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
 ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
 ΕΓΚΛΗΣΗ_ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ
 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ_510 ΠΑΡ1Δ ΚΠΔ
 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ
 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
 ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΕΦΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ